Quy định và điều khoản

Điều khoản & Quy định

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên hệ với chúng tôi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận chăm sóc khách hàng của FiinTrade.

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản và Quy định

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

 

 1. Khái niệm

 

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

 

 1. Quyền thay đổi thông tin

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và FiinTrade sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

 

 1. Hạn chế sử dụng

FiinTrade không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

 1. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 3. Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
 4. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 5. Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
 6. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 7. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
 8. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
 9. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
 10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của FiinTrade.
 11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

 

 1. Bảo mật thông tin tài khoản

 

 1. Giới hạn trách nhiệm

        - phát phát sinh do sự không chính xác Thông Tin và Dữ Liệu FiinGroup nhận được từ Nguồn Thông Tin Chính Thống; hoặc

        - phát sinh từ việc sử dụng Hệ thống cho các quyết định nội bộ, cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác hoặc không đúng mục đích như được quy định theo Hợp Đồng này; hoặc

       - phát sinh từ sai sót, lỗi từ thiết bị, phần mềm, đường truyền, hệ thống mạng do Bạn sử dụng để truy cập, đăng nhập, cài đặt Hệ thống; hoặc

       - phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi vi phạm hoặc trái pháp luật hoặc không tuân thủ, không thực hiện đúng các điều khoản của Hợp Đồng này của Bạn trong quá trình sử dụng Hệ thống; hoặc

        - phát sinh gián tiếp, ngẫu nhiên, thứ phát, cụ thể hay giả định phát sinh từ Hợp Đồng này. FiinGroup cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất bất kỳ Thông Tin hay Dữ Liệu nào của Hệ thống mà FiinGroup đã cài đặt hoặc hỗ trợ cài đặt cho Bạn trong trường hợp lỗi không phải của FiinGroup.

Trong mọi trường hợp, không Bên nào phải chịu trách nhiệm với Bên còn lại về bất kỳ thiệt hại đối với lợi nhuận, doanh thu, lợi thế thương mại, hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, có tính nhân quả, gián đoạn kinh doanh hoặc có tính răn đe, cho dù hành động đó là trong hoặc ngoài hợp đồng bất kể lý do của yêu cầu đó.