Điều khoản & Quy định

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên hệ với chúng tôi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận chăm sóc khách hàng của FiinTrade.

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản và Quy định

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

 

 1. Khái niệm
 • “FiinTrade”là phần mềm, do FiinGroup là chủ sở hữu hợp pháp bản quyền, chuyên cung cấp thông tin giao dịch chứng khoán chuyên sâu và công cụ phục vụ các chuyên viên môi giới, traders và nhà đầu tư chứng khoán năng động trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm phục vụ các nhà đầu tư chủ động.
 • Hệ thống” là phần mềm có tên gọi FiinTrade.
 • Thông Tin và Dữ liệu” là toàn bộ các nội dung tin tức, bài viết phân tích, số liệu, thống kê, chỉ số tính toán, biểu đồ, sơ đồ, bản vẽ và các nội dung khác được FiinGroup cung cấp thông qua Hệ thống của mình.
 • Thiết Bị Cài Đặt Hệ thống” là các thiết bị như máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, và các thiết bị điện tử khác được Bên Sử Dụng Dịch Vụ đăng ký với FiinGroup để cài đặt Hệ thống.
 • Nguồn Thông tin Chính thống”  là nơi cung cấp các thông tin hợp pháp, được cơ quan nhà nước các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tin cậy, sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Hỗ trợ Đăng ký doanh nghiệp, Tổng Cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nguồn cơ sở dữ liệu hợp pháp khác của Việt Nam.
 • Tài Sản Trí Tuệ” là các Thông Tin, Dữ Liệu và bí quyết thương mại của FiinGroup, bao gồm nhưng không giới hạn trong: (i) phần mềm chuyển dữ liệu thuộc sở hữu của FiinGroup và các Dữ Liệu liên quan đến phần mềm máy tính đó; (ii) thông tin kinh doanh độc quyền của FiinGroup (bao gồm nhưng không giới hạn bởi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ email của người sử dụng, thông tin của các nhà cung cấp) và các thông tin kinh doanh mà FiinGroup không cung cấp cho công chúng; (iii) các phương thức, phương tiện, nhân lực, thiết bị và phần mềm mà FiinGroup dùng cung cấp Dịch vụ; và (iv) bất cứ thông tin nào mà FiinGroup quy định là bí mật thương mại. 
 • Thông Tin Bảo Mật” nghĩa là thông tin và tài liệu liên quan đến Dữ Liệu, Tài Sản Trí Tuệ và hoạt động kinh doanh của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin hữu hình, vô hình, trực quan, điện tử, bằng văn bản, bằng lời nói, hiện có hoặc hình thành trong tương lai.
 • “Bất Khả Kháng” có nghĩa là sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi chính sách của Nhà nước, thiên tai, chiến tranh, hoả hoạn, bạo động, đình công, lũ lụt, động đất, sóng thần hay các tác động khác của thiên tai.
 • “Tài Khoản”là tài khoản truy cập (bao gồm tên truy cập và mật khẩu) mà mà FiinGroup cấp cho Người Sử Dụng Dịch Vụ nhằm truy cập Hệ thống theo Điều Khoản và Điều Kiện của Hợp Đồng này để Người Sử Dụng Dịch Vụ có thể truy cập và sử dụng các tính năng của Hệ thống.
 • Điều khoản và điều kiện chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.
 • Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, … hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.
 • Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “

 

 1. Quyền sở hữu trí tuệ
 • Hệ thống, cũng như toàn bộ sự cải tiến, thay đổi và nâng cấp đối với Hệ thống đó và tất cả các ứng dụng, phần mềm và sản phẩm do FiinGroup cung cấp liên quan đến Hợp Đồng này đang, sẽ và luôn là tài sản của FiinGroup. Bạn đồng ý rằng toàn bộ các cải tiến, thay đổi và nâng cấp đối với Hệ thống sẽ được xem là sản phẩm của FiinGroup. FiinGroup có quyền thay đổi giao diện, nâng cấp các chức năng của Dịch Vụ mà không cần thông báo trước cho Bạn.
 • FiinGroup sở hữu độc quyền tất cả các quyền và lợi ích trong và đối với Hệ thống, bao gồm tất cả các quyền tác giả và các quyền khác đối với sản phẩm, quyền sáng chế (bao gồm các bằng sáng chế đã được cấp và các đơn xin cấp bằng sáng chế đang được xử lý) và tất cả các quyền khác trong hoặc liên quan đến các quy trình, thiết kế, ý tưởng, phát minh, phát kiến, bí quyết, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và dấu hiệu dịch vụ (“Quyền sở hữu trí tuệ”). FiinGroup không trao cho Bạn quyền hoặc cấp phép nào dù là cụ thể hay ngụ ý liên quan đến Hệ thống hoặc bất kỳ phần nào của Hệ thống. Bất kỳ việc sao chép hoặc mô phỏng lại Hệ thống hoặc bất kỳ phần nào của Hệ thống do Bạn tiến hành sẽ là tài sản độc quyền của FiinGroup.
 • FiinGroup độc quyền tiến hành các thủ tục tố tụng liên quan đến Tài Sản Trí Tuệ của mình và bất kỳ bồi thường nào liên quan đến vụ kiện sẽ thuộc về FiinGroup. Bạn sẽ thông báo kịp thời và đầy đủ cho FiinGroup về bất kỳ vi phạm thực tế, tiềm ẩn hoặc khả nghi, hoặc bất kỳ hành vi, khiếu nại hoặc yêu cầu hoặc kiện tụng liên quan đến Tài Sản Trí Tuệ mà Bạn có thể biết được, và sẽ hỗ trợ FiinGroup bằng chi phí của FiinGroup theo yêu cầu hợp lý của FiinGroup để thực hiện các hành động liên quan đến các vấn đề nêu trên, bao gồm tiến hành khiếu kiện hoặc chống lại vụ kiện hoặc tham gia hành động như một bên trong vụ việc. FiinGroup có thể gửi các thông báo vi phạm và/hoặc tiến hành các hành động chống vi phạm nếu thích hợp. Nếu được yêu cầu làm những việc này, Bạn sẽ hợp tác và hỗ trợ FiinGroup trong từng hành động hoặc vụ kiện bằng chi phí của FiinGroup. Bất kỳ phán quyết hoặc một phần phán quyết mà FiinGroup đạt được trong bất kỳ hành động hoặc vụ kiện nào do FiinGroup tiến hành sẽ thuộc về FiinGroup. FiinGroup sẽ nhanh chóng hoàn trả cho Bạn mọi chi phí phát sinh hợp lý từ việc Bạn hỗ trợ FiinGroup theo quy định tại tiểu khoản này.
 • Bạn sẽ:
 • - nếu có thể ngăn chặn được, không thực hiện hoặc cho phép thực hiện bất kỳ điều gì (hoặc tùy từng trường hợp, cho phép không thực hiện bất kỳ điều gì) có thể gây thiệt hại hoặc tổn hại đến Tài Sản Trí Tuệ;
 • - bồi thường cho FiinGroup cho mọi tổn thất mà FiinGroup phải chịu do Bạn sử dụng Tài Sản Trí Tuệ trái với các thỏa thuận trong Điều khoản này theo thỏa thuận của Các Bên hoặc theo phán quyết của Tòa án, và việc bồi thường này không phương hại đến các quyền khác của FiinGroup;
 • - không sử dụng hoặc hỗ trợ bên thứ ba sử dụng Hệ thống khi việc sử dụng đó có khả năng làm giảm giá trị, tổn hại, suy giảm hoặc hạ thấp lợi thế thương mại hoặc danh tiếng của Hệ thống;
 • - không nhân danh chính mình đăng ký bất kỳ Tài Sản Trí Tuệ nào tại bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào trên thế giới;
 • - không cố tình sử dụng Hệ thống dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào khác có thể tổn hại đến các quyền của FiinGroup đối với Tài Sản Trí Tuệ;
 • - có quyền tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên Thông Tin và Dữ Liệu được cung cấp tuy nhiên phải trích nguồn một cách phù hợp, đồng thời không có quyền sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh đối với Hệ thống hay bất kỳ công nghệ, phần mềm, tài liệu khác do FiinGroup sở hữu Quyên sở hữu trí tuệ.
 • - không bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc sử dụng Hệ thống hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Hệ thống cho bất kỳ bên thứ ba;
 • - không sử dụng Hệ thống để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • - không di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo, chỉ dẫn và/hoặc dấu hiệu nào của Hệ thống (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • - không thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, thay đổi trật tự thiết kế và/hoặc nội dung của Hệ thống; và
 • - không sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Hệ thống, tạo một website nhân bản (mirror website) để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ.
 • Nếu Bạn thách thức, tranh chấp hoặc không thừa nhận bất kỳ quyền nào của FiinGroup đối với Hệ thống, FiinGroup có thể ngay lập tức chấm dứt cung cấp dịch vụ
 • Bạn thừa nhận rằng:
 • - bất kỳ lợi thế thương mại và bất kỳ quyền khác phát sinh từ việc sử dụng Hệ thống sẽ thuộc về lợi ích độc quyền của FiinGroup; và
 • - FiinGroup tự quyết định có hay không đăng ký và duy trì Tài Sản Trí Tuệ tại quốc gia mà FiinGroup cấp bản quyền Hệ thống.
 • Bạn theo đây, trao cho FiinGroup quyền được lưu trữ, sao chép, mô phỏng, sử dụng tất cả các thông tin dữ liệu do Bên Sử Dụng Dịch cung cấp cho một số mục đích hợp lý.

 

 1. Quyền thay đổi thông tin

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và FiinTrade sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

 

 1. Hạn chế sử dụng

FiinTrade không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

 1. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 3. Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
 4. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 5. Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
 6. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 7. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
 8. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
 9. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
 10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của FiinTrade.
 11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

 

 1. Bảo mật thông tin tài khoản
 • Bạn có nghĩa vụ thực hiện các nỗ lực hợp lý và các biện pháp bảo mật thông tin đối với các thông tin liên quan đến việc truy cập và sử dụng Tài Khoản, đảm bảo rằng chỉ có những người được ủy quyền hợp lệ mới có thể truy cập và sử dụng Hệ thống thông qua Tài Khoản. FiinGroup sẽ không có nghĩa vụ với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập sai thẩm quyền do rò rỉ thông tin Tài Khoản.
 • Bạn đồng ý và thừa nhận rằng FiinGroup có quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn trong trường hợp có bất kỳ dấu hiệu vi phạm các quy định về sử dụng Tài Khoản của Bạn. Trong trường hợp này, Bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi FiinGroup truy cập vào Tài Khoản của Bạn thì Bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với FiinGroup về việc truy cập này.
 • FiinGroup cam kết rằng, FiinGroup sẽ không sử dụng quyền truy cập này để sử dụng các thông tin liên quan đến Bạn cho mục đích bất hợp pháp, mục đích thương mại, hoặc làm ảnh hưởng đến các công việc quản lý của Bạn. FiinGroup cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà Bạn cung cấp cho FiinGroup và không tiết lộ với bất kỳ bên Thứ Ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

 1. Giới hạn trách nhiệm
 • FiinGroup sẽ không phải chịu trách nhiệm nào với Bạn cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, hoặc bất kỳ ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi nào trong trường hợp thiệt hại hoặc tổn thất, ảnh hưởng, hạn chế đó:

        - phát phát sinh do sự không chính xác Thông Tin và Dữ Liệu FiinGroup nhận được từ Nguồn Thông Tin Chính Thống; hoặc

        - phát sinh từ việc sử dụng Hệ thống cho các quyết định nội bộ, cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác hoặc không đúng mục đích như được quy định theo Hợp Đồng này; hoặc

       - phát sinh từ sai sót, lỗi từ thiết bị, phần mềm, đường truyền, hệ thống mạng do Bạn sử dụng để truy cập, đăng nhập, cài đặt Hệ thống; hoặc

       - phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi vi phạm hoặc trái pháp luật hoặc không tuân thủ, không thực hiện đúng các điều khoản của Hợp Đồng này của Bạn trong quá trình sử dụng Hệ thống; hoặc

        - phát sinh gián tiếp, ngẫu nhiên, thứ phát, cụ thể hay giả định phát sinh từ Hợp Đồng này. FiinGroup cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất bất kỳ Thông Tin hay Dữ Liệu nào của Hệ thống mà FiinGroup đã cài đặt hoặc hỗ trợ cài đặt cho Bạn trong trường hợp lỗi không phải của FiinGroup.

 • Trong mọi trường hợp, FiinGroup không chịu trách nhiệm với bất kỳ tranh chấp nào giữa (i) Bạn và bên thứ ba bất kỳ trên toàn thế giới; (ii) Bên Sử Dụng Dịch và bất kỳ cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan nhà nước.

Trong mọi trường hợp, không Bên nào phải chịu trách nhiệm với Bên còn lại về bất kỳ thiệt hại đối với lợi nhuận, doanh thu, lợi thế thương mại, hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, có tính nhân quả, gián đoạn kinh doanh hoặc có tính răn đe, cho dù hành động đó là trong hoặc ngoài hợp đồng bất kể lý do của yêu cầu đó.