Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp danh sách 30 cổ phiếu được sắp xếp theo Khối lượng giao dịch nhiều nhất. Bạn có thể xem dưới dạng bảng số liệu hoặc dưới dạng Biều đồ kỹ thuật 6 tháng của toàn bộ cổ phiếu nằm trong top. Bạn cũng có thể sắp xếp các dữ liệu theo bất kỳ tiêu chí nào bằng cách bấm vào tên của các tiêu chí hiển thị.

 

Hình  1 – Top Khối lượng theo dạng bảng số liệu

 

Hình  2 – Top Khối lượng theo dạng bảng Biều đồ kỹ thuật