Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp danh sách 30 cổ phiếu được sắp xếp theo Giá trị giao dịch nhiều nhất. Bạn có thể xem dưới dạng bảng số liệu hoặc dưới dạng Biều đồ kỹ thuật 6 tháng của toán bộ cổ phiếu nằm trong top giá trị. Bạn cũng có thể sắp xếp các dữ liệu theo bất kỳ tiêu chí nào bằng cách bấm vào tên của các tiêu chí hiển thị.

Hình  1 – Top Giá Trị theo dạng bảng số liệu

 

Hình 2  – Top Giá Trị theo dạng Biểu đồ kỹ thuật