Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp danh sách 30 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột phá so sánh với trung bình giao dịch của 1 tuần/2 tuần/1 tháng trước đó. Tính năng này cũng cho phép bạn dựa theo kinh nghiệm cá nhân để thay đổi các điều kiện đầu vào về tỷ lệ khối lượng so với trung bình giao dịch để có thể tìm ra các cổ phiếu thực sự đột phá. Bạn có thể xem dưới dạng bảng số liệu hoặc dưới dạng Biều đồ kỹ thuật 6 tháng của toán bộ cổ phiếu nằm trong top. Bạn cũng có thể sắp xếp các dữ liệu theo bất kỳ tiêu chí nào bằng cách bấm vào tên của các tiêu chí hiển thị.

Hình  1 – Top Đột phá theo dạng bảng số liệu

 

Hình  2 – Top Đột phá theo dạng bảng Biều đồ kỹ thuật