Chính sách giá

 

Tín hiệu kỹ thuật tổng hợp các dữ liệu trên cơ sở phân tích giá và khối lượng của cổ phiếu:

  • Chỉ tiêu: Tổng hợp xu hướng thị trường của từng mã chứng khoán trong những khoảng thời gian 15 phút, 1 giờ, 1 ngày và 1 tuần. Bạn có thể tùy chọn bất cứ mã cổ phiếu nào bằng cách bấm chọn vào tên mã và nhập mã cổ phiếu cần theo dõi
  • Tín hiệu nhiễu mang đến dữ liệu về những cổ phiếu mua trần/bán sàn, đè giá, mua/bán chủ động. Bạn có thể tùy chỉnh điều kiện để lọc ra danh sách những cổ phiếu mang tín hiệu nhiễu phù hợp.
  • Phân tích khối lượng và giá tổng hợp dữ liệu về số ngày tăng/giảm thanh khoản và giá chứng khoán

Hình  1 – Theo dõi xu hướng của các mã cổ phiếu

 

Hình  2 – Theo dõi tín hiệu mua trần – bán sàn trong Tín hiệu nhiễu

 

Hình  3 – Theo dõi các cổ phiếu có khối lượng tăng và giá tăng trong Phân tích Giá – KL