Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp dữ liệu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp theo một định dạng chuẩn, giúp bạn có thể dễ dàng so sánh các chỉ tiêu tài chính giữa các công ty một cách dễ dàng. Bạn có thể tùy chỉnh hai kiểu xem “Theo Quý” hoặc “Theo Năm” bằng cách bấm chọn tương ứng trên giao diện. Ngoài ra, để xem dữ liệu giữa các năm, bạn chỉ cần bấm chọn vào nút mũi tên trên thanh tiêu đề.

Hình  1 – Theo dõi Bảng cân đối kế toán theo quý của cổ phiếu AAA

 

Hình  2 – Theo dõi Bảng cân đối kế toán theo năm của cổ phiếu AAA

 

Hình  3 – Theo dõi Báo cáo Kết quả kinh doanh theo quý của cổ phiếu AAA

 

Hình  4 – Theo dõi Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo quý của cổ phiếu AAA