Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp những thông tin cơ bản về cổ phiếu cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nhóm đồ thị về doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền, cơ cấu vốn và tài sản. Bạn cũng có thể tùy chỉnh thời gian theo dõi dữ liệu “Theo Quý” hoặc “Theo Năm” bằng cách bấm chọn.

Hình  1 – Xem báo cáo doanh nghiệp Hòa Phát theo quý

 

Hình  2 – Xem báo cáo doanh nghiệp Hòa Phát theo năm