1. Mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụng
1.1. Mục đích

Khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng, dù là khách hàng cá nhân hay khách hàng tổ chức, FiinTrade có thể sẽ phải thu thập thông tin của khách hàng. Để duy trì sự tin tưởng của khách hàng, FiinTrade ban hành “Chính sách bảo mật ” cam kết bảo quản những thông tin trên một cách thích hợp bằng việc tuân thủ những quy định trong chính sách này.

1.2. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật và an ninh này áp dụng đối với:

 • Tất cả CBNV tại hội sở, chi nhánh và phòng giao dịch (nhân viên chính thức, nhân viên thử việc, nhân viên thực tập, cộng tác viên) của FiinTrade trong quá trình thu thập thông tin khách hàng.
 • Tất cả khách hàng có cung cấp thông tin cho FiinTrade.

Chính sách quy định cách thức và các loại thông tin cá nhân mà FiinTrade thu thập được về khách hàng sử dụng trang thông tin điện tử, điện thoại của FiinTrade hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng của FiinTrade, các trường hợp mà FiinTrade chia sẻ, tiết lộ thông tin và các biện pháp được thực hiện để đảm bảo bí mật thông tin.

2.Nội dung

2.1. Bảo mật thông tin của Khách hàng

 • Khi khách hàng sử dụng các dịch vụ của FiinTrade, khách hàng phải chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này.
 • Chính sách này có thể được FiinTrade điều chỉnh tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước với khách hàng. Bất kì sự thay đổi hay cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ khi được đăng lên trang thông tin điện tử và/hoặc các kênh khác của FiinTrade.
 • Chính sách bảo mật này có thể được thay đổi, cập nhật theo quy định của pháp luật và/hoặc dịch vụ của FiinTrade.
 • Chính sách này được áp dụng cho các trường hợp sau:
 1. Khách hàng trực tiếp cung cấp thông tin cho FiinTrade tại văn phòng giao dịch;
 2. Khách hàng cung cấp thông tin cho FiinTrade qua liên lạc điện thoại;
 3. Khách hàng sử dụng các ứng dụng hoặc trang thông tin điện tử của FiinTrade;
 4. Khách hàng cung cấp thông tin thông qua các mẫu biểu hoặc kênh khác do FiiinTrade cung cấp;
 • Chính sách này không áp dụng đối với các thông tin mà khách hàng cung cấp cho các trang web của bên thứ ba nơi hiển thị quảng cáo trực tuyến của FiinTrade hoặc truy cập vào các trang thông tin điện tử của bên thứ ba mà FiinTrade không vận hành hoặc kiểm soát.

2.2. Thông tin mà FIINTRADE thu thập

FiinTrade thu thập hai loại thông tin trực tuyến: phi cá nhân và cá nhân.

 • Thông tin phi cá nhân

Khi khách hàng truy cập trang thông tin điện tử của FiinTrade, FiinTrade tự động ghi lại thông tin chi tiết về việc truy cập (địa chỉ IP của khách hàng, các loại phần mềm trình duyệt được sử dụng, ngày và thời gian của các lần truy cập). Fiintrade cũng thu thập thông tin liên quan đến máy tính hoặc thiết bị di động (“Thiết bị”) được sử dụng để truy cập vào trang thông tin điện tử này, chẳng hạn như hệ điều hành, tên model cũng như cấu hình và thông số cài đặt…

 • Thông tin cá nhân

FiinTrade thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng liên lạc thông qua điện thoại, hoặc tự nguyện điền thông tin vào các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử hoặc biểu mẫu bản cứng do FiinTrade phát hành:

 1. Đơn đăng ký mở tài khoản hoặc các biểu mẫu khác để yêu cầu hoặc đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ cụ thể của FiinTrade.
 2. Đơn tuyển dụng
 3. Liên lạc thông qua email

Thông tin trên có thể bao gồm: Họ và tên, địa chỉ và các chi tiết liên lạc khác; nghề nghiệp, địa chỉ công tác, nơi ở,…

2.3. Cách FiinTrade sử dụng thông tin

FiinTrade có thể sử dụng thông tin của khách hàng để:

 • Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý mối quan hệ, giao dịch và/hoặc tài khoản của khách hàng với FiinTrade. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như cung cấp thông tin đó cho các bên thứ ba như quy định tại Mục 5 dưới đây.
 • Liên lạc với khách hàng, nếu có thể, hoặc người được ủy quyền của khách hàng bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax,… liên quan đến mối quan hệ, giao dịch và/hoặc tài khoản của khách hàng.
 • Cung cấp cho khách hàng những thông tin (như nghiên cứu đầu tư), đề xuất hoặc ý kiến tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà FiinTrade cung cấp;
 • Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của FiinTrade, bao gồm việc đánh giá, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của công ty và của pháp luật.
 • Nếu giao dịch của khách hàng với FiinTrade chấm dứt, FiinTrade sẽ vẫn tiếp tục xử lý các thông tin của khách hàng trong phạm vi FiinTrade có thể, như được miêu tả trong Chính sách này.

2.4. Cách FiinTrade bảo vệ thông tin của khách hàng

 • FiinTrade sử dụng biện pháp bảo mật, phù hợp với luật pháp hiện hành, để bảo vệ thông tin đối với việc truy cập hoặc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, bản chất mở của hệ thống thông tin toàn cầu là thông tin có thể bị lan truyền vượt ngoài tầm kiểm soát của các biện pháp an ninh mà FiinTrade sử dụng; và thông tin có thể bị truy cập và sử dụng bởi những người khác mà không phải là người cần thiết được nhận thông tin đó.
 • Để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép thông tin của bên thứ ba, tất cả các thông tin cá nhân điện tử sẽ được FiinTrade lưu giữ trên hệ thống được bảo vệ bởi kiến trúc mạng an toàn có tường lửa và thiết bị phát hiện xâm nhập. Các máy chủ lưu giữ thông tin được “sao lưu” (ghi lại) hàng ngày để tránh việc vô ý tẩy xóa hoặc phá hủy thông tin, và được lưu trữ trong hệ thống an ninh và hệ thống lưu trữ thích hợp.
 • Khi khách hàng liên hệ FiinTrade để hỏi về trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ, FiinTrade có thể xác nhận danh tính của khách hàng trên điện thoại trước khi trao đổi thông tin.

2.5. Các trường hợp FiinTrade được phép cung cấp/chia sẻ thông tin

 • FiinTrade cũng có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật khi được yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật, quy tắc, quy định hay quy trình pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo cho các cơ quan chính phủ hoặc thực thi bất kỳ nghĩa vụ nào mà FiinTrade có thể có khi cần thiết, chẳng hạn như cung cấp thông tin theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc với các tổ chức khác như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 • FiinTrade có thể cung cấp thông tin của khách hàng (i) cho kiểm toán viên nội bộ hoặc kiểm toán viên bên ngoài hoặc luật sư của FiinTrade; (ii) khi FiinTrade cho rằng việc cung cấp thông tin là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn thiệt hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính đi kèm một cuộc điều tra về các giao dịch bất hợp pháp hoặc nghi ngờ là bất hợp pháp.
 • FiinTrade có thể cung cấp/chia sẻ thông tin về khách hàng của mình cho bên thứ ba độc lập mà FiinTrade đã ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ thay mặt của công ty, FiinTrade sẽ yêu cầu bên thứ ba đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và an ninh thích hợp hoặc cam kết cung cấp mức độ bảo mật tương tự và hợp lý như FiinTrade khi xử lý thông tin. Ngoài ra, FiinTrade có thể chia sẻ cho một pháp nhân kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc giao dịch tương tự

2.6. Quyền lợi của khách hàng

 • Khi cung cấp thông tin cá nhân cho FiinTrade, khách hàng có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu của họ được lưu giữ bởi FiinTrade bằng cách gửi văn bản đề nghị đến FiinTrade. Khách hàng sẽ được cung cấp quyền truy cập hợp lý để tiếp cận thông tin của mình và khi cần thiết có thể điều chỉnh và loại bỏ các thông tin không chính xác theo quy định của FiinTrade. FiinTrade sẽ hợp tác trong việc cung cấp quyền truy cập đó.
 • Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin truy cập vào trang thông tin điện tử và/hoặc các kênh dịch vụ khác của FiinTrade. Trong trường hợp thông tin truy cập bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã để lộ, khách hàng phải ngay lập tức gửi thư điện tử vào hộp thư support@fiintrade.vn hoặc gọi điện thoại đến số +84 868 911 000 thông báo cho FiinTrade. Trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đó, FiinTrade sẽ tiến hành kích hoạt lại/khóa thông tin truy cập và thông báo cho khách hàng. Việc khách hàng không thông báo hoặc chậm thông báo cho FiinTrade về việc thông tin bị mất hoặc nghi ngờ bị mất sẽ là căn cứ hợp lý loại bỏ/miễn trừ trách nhiệm của FiinTrade đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với thông tin của khách hàng.