Thời gian đăng ký

Biểu phí

Mục Mỗi tháng
Phí phần mềm 1.199.000 ₫
Thị trường
Giá
Phân tích kĩ thuật
Tin tức
Chỉ tiêu cơ bản
Công cụ
Chiến lược
Phí dữ liệu Realtime 200.000 ₫ 2400000
Giảm giá   $0.00
Mã ưu đãi (nếu có)
Tổng trước thuế   $2.299
VAT  
Tổng sau thuế   $2.299